Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMINY

Czcionka:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora z dnia 02.03. 2021 r.

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ROZKOPACZEWIE

§ 1.

1. Każdy ma prawo do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do :

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6) informacje o zasadach i trybie działania organów.

§ 3.

1. Nie udziela się dostępu do :

1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2) informacji niejawnych;

3) informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;

4) informacji zawierających dane osobowe, chyba że po uprzednim zanonimizowaniu;

5) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

6) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

§ 4.

1. Udostępnienie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie następuje poprzez:

     1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie;

     2) udostępnianie w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku; udostępnianie na wniosek zainteresowanego ( ustny lub pisemny);

     3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń.

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie jest udostępniana na wniosek.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora.

§ 5

. 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej http://sprozkopaczew@gmail.com

  2. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy, jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

  3. Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

§ 6.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.

2. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielna niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia przez niego wniosku pisemnego.

3. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.

4. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób lub w formie określonych w ust.1, organ w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

5. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub , gdy organ takich informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia wnoszącego , iż wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.

7. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

8. Osobie / instytucji , której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§ 7.

Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną , z zastrzeżeniem

§ 8.

§ 8. 1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz , zestawień statystycznych , badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:

a) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;

b) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;

c) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§ 9.

Zmiany w regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

§ 10.

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania, tj. 02.03.2021 r.

 

AKTUALNOŚCI:

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Utworzono dnia 01.03.2021

Załącznik nr 1   do Zarządzenia Dyrektora z dnia 02.03. 2021 r.     REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ   W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W...

czytaj dalej na temat: REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

logo szkoły

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Strona klasy I