Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Obowiązek informacyjny ze zgodą

Czcionka:

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Rozkopaczewie Rozkopaczew 34 21-110 Rozkopaczew nr kontaktowy818522042 e mail : sprozkopaczew@gmail.com

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej szkoły zdjęć uczniów biorących udział w uroczystościach szkolnych, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości szkolnych, zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia przetwarzania danych osobowych, tj. przez okres 5 lat. Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody oraz wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom strony internetowej szkoły.

 

_____________, _____________

(miejscowość) (data)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w zakresie wizerunku w związku z publikowaniem na stronie internetowej szkoły zdjęć uczniów biorących udział w uroczystościach szkolnych, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości szkolnych, zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.).

 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

______________________

(czytelny podpis, data)

* niepotrzebne skreślić

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

 

W związku z publikowaniem na stronie internetowej szkoły zdjęć uczniów biorących udział w uroczystościach szkolnych, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości szkolnych, zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.).

 

_____________________________________________

(zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego, data, podpis)

 

_____________________________________________

(zgoda rodziców/opiekunów prawnych/ucznia pełnoletniego, data, podpis)

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

logo szkoły

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Strona klasy I